Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY SAYUS

Sprzedaż prowadzona jest przez Marcina Pomorskiego w ramach działalności gospodarczej pod firmą „POMORSKI” MARCIN POMORSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą: Drążna 93, 62-400 Słupca, NIP: 6671679269, REGON: 381917915, zwanego „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
– pod numerem telefonu: 531 110 112 (godziny pracy Sklepu 8-16 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
– korzystając z adresu poczty elektronicznej – biuro@sayus.pl,
– za pomocą formularzy kontaktowych zawartych w ramach funkcjonalności portali sprzedażowych.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin,
  • KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w portalu sprzedażowym,
  • PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.
  • KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z portalu sprzedażowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w portalu sprzedażowym w ofercie Sklepu na portalu sprzedażowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem portalu sprzedażowego,
  • SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – profil Sprzedawcy w portalu sprzedażowym, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty za pośrednictwem platformy sprzedażowej. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po właściwej rejestracji i zalogowaniu się Klienta w portalu sprzedażowym, wybraniu oferty Sklepu oraz właściwym przejściu procesu zakupu na portalu sprzedażowym.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem portalu sprzedażowego pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Poniższy regulamin zawiera informacje o sprzedającym, o warunkach sprzedaży co do transakcji zawieranych za pośrednictwem portalu zakupowego, o prawach i obowiązkach stron umowy zakupu oraz postępowaniu reklamacyjnym. Dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące danego produktów każdy zainteresowany znajdzie także każdorazowo w opisie danej oferty sprzedażowej na portalu sprzedażowym.
 5. Informacje dotyczące funkcjonowania platform sprzedażowych dostępne są na nich samych. Sklep zachęca do zapoznania się z nimi przed dokonaniem zakupu.
 6. Regulamin stanowi wzorzec umowny, który stosowany jest w ramach sprzedaży prowadzonej na portalu sprzedażowym. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a treścią konkretnej oferty, decydujące znaczenie dla warunków zawieranej umowy sprzedaży ma treść danej oferty.

 
§2 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów w portalu sprzedażowym. Proces zamawiania Produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania konta na portalu sprzedażowym. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Klient zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 3. Powyższy proces składania Zamówienia ma jedynie charakter poglądowy i może różnić się od sposobu składania Zamówienia przyjętego w danym portalu sprzedażowym. W każdym przypadku Klient powinien kierować się przede wszystkim instrukcjami co do składania Zamówienia na portalu sprzedażowym.
 4. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – poprzez potwierdzenie portalu – na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej.
 5. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
 6. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów
 7. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w portalu sprzedażowym: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór oraz reszta procesu zależna jest od portalu sprzedażowego na którym Klient dokonuje zakupu.
 8. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
 • częściową realizacją – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
 • anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).
  1. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.

§3 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

   1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT (jeżeli ze względu na miejsce dostawy Towaru jest naliczany) i nie obejmują kosztów dostawy.
   2. Dostawa towaru i sposoby płatności zależne są od portalu sprzedażowego, na którym Klient dokonuje zakupu. Z tego powodu niektóre warianty dostawy i zapłaty mogą być niedostępne w zależności od platformy na której Klient dokonuje zakupu. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia.
   3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w sumie Zamówienia w zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu Zamówienia.
   4. W razie dokonania Zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności. Powyższe okresy mogą się różnić w zależności od portalu sprzedażowego, w ramach którego Klient dokonuje zakupu. Sklep zachęca do zapoznania się do każdorazowego zapoznania się z obowiązującym na portalu sprzedażowym regulaminie przed dokonaniem zakupu.
   5. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. Na stronie produktowej Sklep podaje przewidywany czas wysyłki Zamówienia.

§4 REKLAMACJE

   1. Sklep jest zobowiązany do wydania Towaru bez wad.
   2. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Towaru, Klient może według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
   3. W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
   4. W celu złożenia reklamacji należy poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować je celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania Towaru do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania Towaru do sklepu Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje składającego reklamację o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup Produktu w Sklepie z opisem żądań. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na biuro@sayus.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
   5. W zależności od dostępnych funkcjonalności portali sprzedażowych, zgłoszenie reklamacji możliwe jest także za pomocą formularzy kontaktowych zawartych na tych portalach.
   6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, można złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla reklamującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep, albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.
   7. Jeżeli Klientem jest Konsumentem lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
   8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Nie można odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
   9. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie otrzyma stanowiska Sklepu co do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że Sklep uznał reklamację.
   10. Transport reklamowanych Produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za pośrednictwem wskazanej przez Sklep formy wysyłki. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego Produktu, a Sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
   11. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przypadku Klientów zagranicznych powinni oni zorientować się jakie mają sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w swoim kraju, a Sklep w razie konieczności przystąpi do takiej procedury.

§5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na e-mail: biuro@sayus.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
   2. W zależności od dostępnych funkcjonalności portali sprzedażowych, zgłoszenie odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularzy kontaktowych zawartych na tych portalach.
   3. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z Towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
   4. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest rzecz:
   • nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
   1. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres magazynu Sklepu, tj. Drążna 93, 62-400 Słupca. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu (koszty odesłania).
   2. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta płatności, w tym koszty najtańszej dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   3. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu). Jeśli płatność została dokonana przez portal sprzedażowy zostanie ona zwrócona zgodnie z przyjętymi tam zasadami.
   4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Sprzedawcy.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Na każdy sprzedany przez Sklep Produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
   2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.
   3. Portale sprzedażowe, na których Klient dokonuje zakupu posiadają swoje własne regulaminy i polityki prywatności a także mogą nakładać na Klienta dodatkowe obowiązki ponad te wskazane w niniejszym Regulaminie. Sklep zachęca do zapoznania się z obowiązującymi na portalach sprzedażowych zasadami i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uchybienia Klienta w zakresie obowiązków względem portali sprzedażowych.
   4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.