Gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA PRODUKTÓW SAYUS

„POMORSKI” MARCIN POMORSKI z siedzibą: Drążna 93, 62-400 Słupca, NIP: 6671679269, REGON: 381917915, biuro@sayus.pl, zwany dalej Gwarantem, zapewnia najwyższą jakość i sprawne działanie sprzętu przy użytkowaniu zgodnie z jej przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi sprzętu.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Gwarant udziela 2 lat gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu ze swojej oferty od momentu jego zakupu (zawarcie umowy sprzedaży). Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Gwaranta wszystkich niezbędnych czynności o charakterze specjalistycznym względem Klienta, właściwych dla usunięcia wady objętej gwarancją. W ramach gwarancji klient ma prawo do bezpłatnego i niezwłocznego usunięcia zgłoszonej i objętej gwarancją wady w indywidualnie ustalonym z nim i dogodnym dla klienta terminie, poprzez naprawę lub wymianę sprzętu na nowy. W wyjątkowych przypadkach gdy nie da się usunąć wady lub będzie to ze względu na nakład pracy/koszty nieopłacalne, a wymiana produktu na nowy będzie niemożliwa (np. brak produkcji tego modelu, brak w magazynie i długotrwałe oczekiwanie na dostawę), Gwarant może zaproponować zwrot ceny za zwrotem sprzętu. O zasadności zgłoszenia gwarancyjnego i sposobie realizacji decyduje Gwarant po jego analizie.
3) W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości pracy sprzętu należy:
• natychmiast wyłączyć sprzęt i odłączyć go od sieci,
• uniemożliwić dostęp do urządzeń osobom nieupoważnionym,
• niezwłocznie poinformować Gwaranta.
4) Zakazuje się zrywania jakichkolwiek plomb i zabezpieczeń fabrycznych oraz niszczenia tabliczki znamionowej lub usuwania z urządzenia oznaczenia typu i numeru fabrycznego. Niedopełnienie tego będzie skutkować utratą gwarancji.

§ 2 ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
1) W celu dokonania złożenia gwarancyjnego należy poinformować Gwaranta o zaobserwowanych wadach, udokumentować je celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania sprzętu do Gwaranta.
2) W przypadku konieczności odesłania sprzętu do Gwaranta, poinformuje on składającego reklamację o tym w terminie do 14 dni od dokonania zgłoszenia.
3) Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej na biuro@sayus.pl lub w formie pisemnej na adres podany powyżej.
4) Gwarant niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki od klienta ze sprzętem, zajmie stanowisko co do zgłoszenia i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia Gwarant niezwłocznie zawiadomi składającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
5) Transport sprzętu objętego zgłoszeniem odbywa się na koszt Gwaranta za pośrednictwem wskazanej przez niego formy wysyłki. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie zgłaszanego sprzętu, a Gwarant może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez klienta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia.
6) Zgłoszenie nie zostanie skierowane do realizacji w przypadku niedołączenia powyższych dokumentów, jeśli nie zostaną podane objawy uszkodzenia lub gdy odesłany sprzęt będzie niekompletny, tj. nie zostanie dostarczony w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne wraz z pełnym wyposażeniem (zasilacz, okablowanie, anteny itp.). Klient zostanie poinformowany o pozostawieniu reklamacji bez rozpatrzenia i możliwości odbioru sprzętu na swój koszt.

§ 3 WYŁĄCZENIA
1) Gwarancja nie obejmuje:
• uszkodzeń mechanicznych sprzętu i wywołanych nimi wad urządzeń lub ich elementów (w tym w szczególności uszkodzonych przewodów),
• uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą, niezgodną z instrukcją eksploatacją sprzętu,
• uszkodzeń wynikających z braku bieżącej i okresowej konserwacji lub niewłaściwego jej przeprowadzenia,
• uszkodzeń powstałych z powodu zalania sprzętu, zalania komory z elektroniką, braku odpowiedniej wentylacji, błędnego montażu, błędnego umieszczenia sprzętu jak również uszkodzeń związanych z nadmiernym osadzaniem się osadu w wyniku użytkowania sprzętu na zewnątrz (klient zobowiązany jest do okresowego oczyszczania elementów sprzętu),
• materiałów eksploatacyjnych służących bieżącej eksploatacji sprzętu jak np.: uszczelki, łożyska, żarówki, bezpiecznik, kable połączeniowe, itp.
• wady wynikłej z samodzielnie dokonywanych przez użytkownika napraw, regulacji i zmian konstrukcyjnych,
• wady wynikłe z nieprawidłowości w zasilaniu prądowym oraz innych zdarzeń losowych,
• programowania pracy sprzętu przez osobę nieupoważnioną (w tym w szczególności błędnie przeprowadzonej aktualizacji oprogramowania).
2) Sprzęt, do którego wgrano oprogramowanie inne niż to z którym sprzęt został dostarczony przez producenta nie podlega gwarancji.
3) Gwarancja nie obejmuje w szczególności bieżącego i okresowego konserwowania urządzenia, w tym czyszczenia.
4) Każdorazowa regulacja i zmiana konfiguracji urządzenia przez Gwaranta jest odpłatna.
5) Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowej pracy sprzętu.
6) Nie gwarantuje się kompatybilności sprzedawanego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich i ewentualne niezgodności z tego tytułu nie podlegają gwarancji.
7) Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz inne szkody powstałe na skutek awarii zakupionego sprzętu.
8) W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia przez użytkownika konieczności dokonania naprawy lub nieuzasadnionej wymiany z tytułu gwarancji, użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Gwaranta w związku z czynnościami podjętymi w wyniku tego zgłoszenia, w tym transportu do Gwaranta.
9) Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe wskutek istnienia wady m. in. takie jak straty w dochodach, uszczerbek na dobrym imieniu firmy, koszty ponownej instalacji sprzętu oraz powstałe przypadkiem uszkodzenia sprzętu nie spowodowane przyczynami tkwiącymi w sprzedanej rzeczy.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Roszczenie z tytułu gwarancji i roszczenie z tytułu rękojmi są od siebie rozłączne i niezależne w związku z czym klient ma prawo dochodzić swoich praw na obu podstawach wobec podmiotów odpowiedzialnych.